Missie en werkwijze

Onze Missie

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.
Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten, zoals het recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

 

Onpartijdig, ongebonden en onafhankelijk

Van wezenlijk belang voor de geloofwaardigheid van Amnesty is haar onpartijdige opstelling. Amnesty voert geen actie vóór of tegen regeringen of politieke systemen. Onder ieder systeem moeten de rechten van de mens worden nageleefd. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of economische belangengroep.
Van zeer groot belang is ook Amnesty’s financiële onafhankelijkheid. Amnesty accepteert voor haar acties en onderzoeken geen giften of subsidies van landelijke, provinciale of lokale overheden. Voor het werven van fondsen zijn richtlijnen opgesteld, zodat Amnesty niet afhankelijk wordt van welke groepering dan ook. Amnesty is geheel aangewezen op giften en contributies van haar leden, donateurs en sympathisanten.

Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of economische belangengroep

Betrouwbaarheid

Van wezenlijk belang voor de geloofwaardigheid van Amnesty is haar onpartijdige opstelling. Amnesty voert geen actie vóór of tegen regeringen of politieke systemen. Onder ieder systeem moeten de rechten van de mens worden nageleefd. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of economische belangengroep.
Van zeer groot belang is ook Amnesty’s financiële onafhankelijkheid. Amnesty accepteert voor haar acties en onderzoeken geen giften of subsidies van landelijke, provinciale of lokale overheden. Voor het werven van fondsen zijn richtlijnen opgesteld, zodat Amnesty niet afhankelijk wordt van welke groepering dan ook. Amnesty is geheel aangewezen op giften en contributies van haar leden, donateurs en sympathisanten.

Pas als de onderzoekers voldoende zeker zijn van hun zaak gaat Amnesty tot actie over

Diversiteit

Amnesty International wil een organisatie zijn die zich kenmerkt door een grote diversiteit aan mensen. Een organisatie waar verschillen de ruimte krijgen en gewaardeerd worden. Amnesty International is een organisatie waar discriminatie en ongewenste omgangsvormen niet worden getolereerd. In onze gedragscode hebben we afgesproken en vastgelegd hoe wij samen willen werken.

Amnesty ontwikkelt beleid om bovenstaande zaken, die zo in lijn zijn met de missie en het werk van de organisatie, te verwezenlijken. We doen dit in een voortdurend proces van organisatieontwikkeling, beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie. Werving en behoud van medewerkers met het oog op het vergroten van diversiteit is een speerpunt in het huidige diversiteitsbeleid.
Werving en behoud van medewerkers met het oog op het vergroten van diversiteit is een speerpunt in het huidige diversiteitsbeleid.